ניתוח דוחות כספיים

 • דוחות כספיים הם רשומות כתובות המעבירות את הפעילות העסקית ואת הביצועים הכספיים של חברה.
 • המאזן מספק סקירה של נכסים, התחייבויות והון עצמי כתמונת זמן.
 • דוח רווח והפסד מתמקד בעיקר בהכנסות והוצאות של החברה בתקופה מסוימת.
 • לאחר הוצאות החיסור מההכנסות, הדוח מייצר נתון רווח של החברה הנקרא רווח נקי.
 • דוח תזרים המזומנים (CFS) מודד עד כמה חברה מייצרת מזומנים לתשלום התחייבויות החוב שלה, למימון הוצאות התפעול שלה ולהשקעות בקרנות.

ניתוח דוחות כספיים

מהו מאזן?

מאזן הוא דוח כספי המדווח על נכסי חברה, התחייבויות והון עצמי בנקודת זמן ספציפית, ומספק בסיס לחישוב שיעורי התשואה ולהערכת מבנה ההון שלה. זהו דוח כספי המספק תמונת מצב של מה החברה מחזיקה וחייבת, כמו גם את הסכום שהשקיעו בעלי המניות.

המאזן משמש לצד דוחות כספיים חשובים אחרים כגון דוח רווח והפסד ודוחות תזרימי מזומנים בניתוח יסודי או בחישוב יחסים פיננסיים.

נקודות מפתח

 • מאזן הוא דוח כספי המדווח על נכסי החברה, התחייבויותיה והון עצמי.
 • המאזן הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים (דוח רווח והפסד ודיווחי תזרים מזומנים בהיותם שני האחרים) המשמשים להערכת עסק.
 • המאזן הוא תמונת מצב המייצגת את מצב הכספים של החברה (מה שהיא מחזיקה וחייבת) נכון למועד הפרסום.
 • אנליסטים משתמשים במאזנים, יחד עם דוחות כספיים אחרים, לחישוב יחסים פיננסיים.

נכסים

בגזרת הנכסים, חשבונות מפורטים מלמעלה למטה לפי סדר הנזילות שלהם – כלומר הקלות שבה ניתן להמיר אותם במזומן. הם מחולקים לנכסים שוטפים, שניתן להמיר אותם במזומן בשנה או פחות; ונכסים לא שוטפים או ארוכי טווח, שאינם יכולים.

להלן סדר החשבונות הכללי בתוך הנכסים השוטפים:

מזומנים ושווי מזומנים הם הנכסים הנזילים ביותר ויכולים לכלול שטרות אוצר ותעודות הפקדה לזמן קצר, כמו גם מטבע קשה.
ניירות ערך סחירים הם ניירות ערך והון חוב שיש להם שוק נזיל.
חשבונות חייבים מתייחסים לכסף שלקוחות חייבים לחברה, אולי כולל קצבה לחשבונות מסופקים שכן ניתן לצפות שחלק מסוים מהלקוחות לא ישלם.
מלאי הוא סחורות זמינות למכירה, המוערכות במחיר הנמוך של העלות או מחיר השוק.
הוצאות ששולמו מראש מייצגות את השווי שכבר שולם עבורו, כגון ביטוח, חוזי פרסום או שכר דירה.
נכסים ארוכי טווח כוללים את הדברים הבאים:

השקעות לטווח הארוך הן ניירות ערך שלא יחסלו או לא יוכלו לחסל בשנה הבאה.
רכוש קבוע כולל קרקעות, מכונות, ציוד, בניינים ונכסים עמידים אחרים, בדרך כלל עתירי הון.
נכסים בלתי מוחשיים כוללים נכסים לא פיזיים (אך עדיין בעלי ערך) כגון קניין רוחני ומוניטין. באופן כללי, נכסים בלתי מוחשיים רשומים במאזן רק אם הם נרכשים, ולא מפותחים בבית. הערך שלהם עשוי אפוא להיות מאופק בפראות – על ידי אי הכללת לוגו מוכר בעולם, למשל – או מופרז באותה מידה באופן פרוע.

התחייבויות

התחייבויות הן הכסף שחברה חייבת לצדדים חיצוניים, החל מחשבונות שהיא צריכה לשלם לספקים וכלה בריבית על אגרות חוב שהנפיקה לנושים להשכרה, שירותים ומשכורות. ההתחייבויות השוטפות הן ההתחייבויות בתוך שנה אחת ורשומות לפי סדר תאריך פירעונן. ההתחייבויות לטווח הארוך מגיעות בכל עת לאחר שנה.

חשבונות ההתחייבויות השוטפות עשויים לכלול:

החלק הנוכחי של החוב לטווח ארוך
חובות בנקים
יש לשלם ריבית
שכר עבודה
תשלומי מראש של לקוחות
דיבידנדים שישולמו ואחרים
פרמיות שהרווחו ולא זכו
חשבונות חייבים
התחייבויות לטווח ארוך יכולות לכלול:

חוב לטווח ארוך: ריבית וקרן על אגרות חוב שהונפקו
אחריות בקרן הפנסיה: הכסף שחברה נדרשת לשלם לחשבונות הפרישה של עובדיה
התחייבות במס נדחה: מיסים שנצברו אך לא ישולמו למשך שנה נוספת (מלבד העיתוי, נתון זה מיישב את ההבדלים בין דרישות הדיווח הכספי לבין אופן הערכת המס, כגון חישובי פחת)
התחייבויות מסוימות נחשבות מחוץ למאזן, כלומר הן לא יופיעו במאזן.

הון עצמי

הון עצמי הוא הכסף המיוחס לבעלי עסק, כלומר בעלי המניות שלו. זה מכונה גם “נכסים נטו”, מכיוון שהוא שווה ערך לסך הנכסים של החברה בניכוי התחייבויותיה, כלומר החוב שהיא חייבת לבעלי המניות שאינם בעלי מניות.

רווחים שמורים הם הרווח הנקי שהחברה משקיעה מחדש בעסק או משתמשת בו לתשלום חוב; השאר מחולק לבעלי המניות בצורה של דיבידנדים.

מניות האוצר הן המניות שחברה רכשה מחדש. ניתן למכור אותו במועד מאוחר יותר לצורך גיוס מזומנים או להזמין אותו כדי להדוף השתלטות עוינת.

חברות מסוימות מנפיקות מניות מועדפות, שיירשמו בנפרד מהמניות הרגילות תחת ההון העצמי. למניה מועדפת נקבע ערך נקוב שרירותי – כמקובל במקרים מסוימים – שאין לו כל השפעה על שווי השוק של המניות (לרוב, ערך נקוב הוא 0.01 דולר בלבד). חשבונות “מניות רגילות” ו- “מניות מועדפות” מחושבים על ידי הכפלת הערך הנקוב במספר המניות שהונפקו.

הון משולם נוסף או עודף הון מייצג את הסכום שהשקיעו בעלי המניות מעבר לחשבונות “מניות רגילות” או “מניות מועדפות”, המבוססים על ערך נקוב ולא על מחיר שוק. ההון העצמי אינו קשור ישירות לשווי שוק של חברה: האחרון מבוסס על מחיר שוטף של מניה, ואילו הון משולם הוא סכום ההון שנרכש בכל מחיר.

מגבלות המאזנים

המאזן מהווה מידע לא יסולא בפז למשקיעים ולאנליסטים; עם זאת, יש לו כמה חסרונות. מכיוון שזו רק תמונת מצב בזמן, היא יכולה להשתמש רק בהבדל בין נקודת זמן זו לנקודת זמן אחת נוספת בעבר. מכיוון שהוא סטטי, יחסים פיננסיים רבים מסתמכים על נתונים הכלולים הן במאזן והן בדוח רווח והפסד דינמי יותר ובדוח תזרימי המזומנים כדי לצייר תמונה מלאה יותר של הנעשה בעסקי החברה.

מערכות חשבונאיות שונות ודרכי התמודדות עם פחת ומלאי ישנו גם את הנתונים שהוצגו למאזן. בגלל זה, למנהלים יש יכולת מסוימת לשחק את המספרים כדי להיראות נוחים יותר. שים לב להערות השוליים של המאזן על מנת לקבוע אילו מערכות משמשות בחשבונאות שלהן וכדי לחפש דגלים אדומים.

מהו דוח רווח והפסד

מהו דוח רווח והפסד?

דוח רווח והפסד הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים החשובים המשמשים לדיווח על ביצועים פיננסיים של חברה במהלך תקופת חשבונאות ספציפית, כאשר שני דוחות המפתח האחרים הם מאזן ודוח תזרימי המזומנים.

ידוע גם בשם דוח רווח והפסד או דוח הכנסות והוצאות, דוח רווח והפסד מתמקד בעיקר בהכנסות והוצאות החברה בתקופה מסוימת.

נקודות מפתח

 • דוח רווח והפסד הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים העיקריים (יחד עם מאזן ודיווח על תזרימי מזומנים) המדווחים על ביצועים פיננסיים של חברה לאורך תקופת חשבונאות ספציפית.
 • רווח נקי = (סך כל ההכנסות + הרווחים) – (סך כל ההוצאות + הפסדים).
 • סך ההכנסות הוא סכום ההכנסות התפעוליות והלא-תפעוליות ואילו סך ההוצאות כולל את ההוצאות שנגרמו לפעילות ראשונית ומשנית.
 • דוח רווח והפסד מספק תובנות בעלות ערך על פעילות החברה, יעילות הניהול שלה, מגזרים נמוכים מביצועים וביצועיה ביחס לעמיתים בתעשייה.

הבנת דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא חלק חשוב מדוחות הביצוע של החברה שיש להגיש לרשויות. בעוד שמאזן מספק את תמונת המצב של כספי החברה החל מתאריך מסוים, דוח רווח והפסד מדווח על הכנסות לאורך תקופת זמן מסוימת והכותרת שלה מציינת את משך הזמן, שעשוי להיות שנה או רבעון שהסתיים.

דוח רווח והפסד מתמקד בארבעה פריטי מפתח – הכנסות, הוצאות, רווחים והפסדים. אין הוא מבחין בין מזומנים לתקבולים שאינם במזומן (מכירות במזומן לעומת מכירות באשראי) או במזומן לעומת תשלומים / הוצאות שלא במזומן (רכישות במזומן לעומת רכישות באשראי). זה מתחיל בפרטי המכירות ואז עובד לחישוב הרווח הנקי ובסופו של דבר הרווח למניה (EPS). בעיקרו של דבר, זה נותן דין וחשבון כיצד הופכות ההכנסות נטו שהחברה מגדירה לרווח נקי (רווח או הפסד).

הכנסות ורווחים

הדברים הבאים מכוסים בדוח רווח והפסד, אם כי מתכונתו עשויה להשתנות בהתאם לדרישות הרגולטוריות המקומיות, להיקף המגוון של העסק ולפעילויות התפעוליות הנלוות:

רווח תפעולי

הכנסות הממומשות באמצעות פעילויות עיקריות מכונות לעיתים קרובות הכנסות תפעוליות. עבור חברה המייצרת מוצר, או עבור סיטונאי, מפיץ או קמעונאי העוסקים בעסקי מכירת מוצר זה, ההכנסות מפעילויות ראשוניות מתייחסות להכנסות שהושגו ממכירת המוצר. באופן דומה, עבור חברה (או זכייניה) העוסקת בהצעת שירותים, הכנסות מפעילות ראשית מתייחס להכנסות או לעמלות שנצברו בתמורה להציע שירותים אלה.

הכנסות שאינן תפעוליות

הכנסות המתממשות באמצעות פעילויות עסקיות משניות ולא לליבה, אשר מכונות לעיתים קרובות הכנסות חוזרות שאינן תפעוליות. הכנסות אלה נובעות מהרווחים שאינם רכישה ומכירה של סחורות ושירותים ועשויות לכלול הכנסות מריבית שנצברה על הון עסקי הנמצא בבנק, הכנסות מדמי שכירות מנכס עסקי, הכנסות משותפויות אסטרטגיות כמו קבלות לתמלוגים או הכנסות מתצוגת פרסומת המוצבת על נכס עסקי.

רווחים

נקרא גם הכנסה אחרת, רווחים מצביעים על הכסף הנקי שהופק מפעילויות אחרות, כמו מכירת נכסים לטווח ארוך. אלה כוללים את הרווח הנקי שהושג מפעילות שאינה עסקית חד פעמית, כמו חברה שמוכרת את כלי תחבורה ישן, אדמות שלא נוצלו או חברת בת.

אין לבלבל בין הכנסות לבין קבלות. הכנסות מתייחסות בדרך כלל לתקופה בה מתבצעות מכירות או אספקת שירותים. הקבלות הן המזומנים שהתקבלו ומתחשבים כאשר הכסף מתקבל בפועל. לדוגמא, לקוח רשאי לקחת סחורות / שירותים מחברה ב- 28 בספטמבר, מה שיוביל להחשב הכנסות בחודש ספטמבר. בשל המוניטין הטוב שלו, הלקוח עשוי לקבל חלון תשלום של 30 יום. זה ייתן לו זמן עד 28 באוקטובר לבצע את התשלום.

הוצאות והפסדים

העלות של עסק להמשך פעילות ולהניב רווח ידועה כהוצאה. חלק מהוצאות אלה עשויות להימחק על החזר מס אם הן עומדות בהנחיות מס הכנסה.

הוצאות פעילות ראשוניות

כל ההוצאות שנגרמו בגין הכנסות תפעוליות רגילות הקשורות לפעילות העיקרית של העסק. הם כוללים עלות סחורות שנמכרו, הוצאות מכירה, הוצאות כלליות וניהוליות, פחת והוצאות מחקר ופיתוח. פריטים אופייניים המרכיבים את הרשימה הם שכר עובדים, עמלות מכירה והוצאות עבור שירותים כמו חשמל ותחבורה.

הוצאות פעילות משנית

כל ההוצאות הקשורות לפעילות עסקית שאינה ליבתית, כמו ריבית ששולמה על כספי הלוואות.

הפסדים כהוצאות

כל ההוצאות הנובעות ממכירה הפסדית של נכסים ארוכי טווח, עלויות חד פעמיות או כל עלות חריגה אחרת, או הוצאות בגין תביעות משפטיות.

אמנם הכנסות והוצאות ראשוניות מציעות תובנות לגבי ביצועי ביצועי הליבה של החברה, אך ההכנסות וההוצאות המשניות מייחסים את מעורבות החברה ואת מומחיותה בניהול הפעילויות שאינן הליבה. בהשוואה להכנסות ממכירת מוצרים מיוצרים, הכנסה בריבית גבוהה משמעותית מכספים הנמצאים בבנק מצביעה על כך שהעסק עשוי שלא לנצל את המזומנים הזמינים במלוא הפוטנציאל שלו על ידי הרחבת כושר הייצור, או שהוא עומד בפני אתגרים הגדלת נתח השוק שלה בתחרות. הכנסות חוזרות משכירות שנצברו על ידי אירוח שלטי חוצות במפעל החברה הממוקם לאורך כביש מהיר מעידות על כך שההנהלה מנצלת את המשאבים והנכסים הזמינים לצורך רווחיות נוספת.

דוח תזרים מזומנים

מהו דוח תזרים מזומנים?

דוח תזרים מזומנים הוא דוח כספי המספק נתונים מצטברים לגבי כל תזרימי המזומנים שהחברה מקבלת מפעילותה השוטפת וממקורות ההשקעה החיצוניים. הוא כולל גם את כל תזרימי המזומנים המשלמים עבור פעילויות עסקיות והשקעות בתקופה מסוימת.

דוחות כספיים של חברה מציעים למשקיעים ואנליסטים דיוקן של כל העסקאות העוברות את העסק, כאשר כל עסקה תורמת להצלחתה. ההצהרה על תזרים המזומנים היא האינטואיטיבית ביותר מבין כל הדוחות הכספיים משום שהיא עוקבת אחר המזומנים שהעסק עוסק בשלוש דרכים עיקריות – באמצעות תפעול, השקעה ומימון. סכום שלושת המגזרים הללו נקרא תזרים מזומנים נטו.

שלושת החלקים השונים הללו של דוח תזרים המזומנים יכולים לסייע למשקיעים לקבוע את שווי מניות החברה או את החברה כולה.

נקודות מפתח

 • דוח תזרים מזומנים מספק נתונים לגבי כל תזרימי המזומנים שהחברה מקבלת מפעילותה השוטפת וממקורות ההשקעה החיצוניים.
 • דוח תזרים המזומנים כולל מזומנים שהעסק מבצע באמצעות פעולות, השקעות ומימון – שסכומם נקרא תזרים מזומנים נטו.
 • החלק הראשון בדוח תזרים המזומנים הוא תזרים מזומנים מפעילות, הכולל עסקאות מכל הפעילות העסקית התפעולית.
 • תזרים מזומנים מהשקעה הוא החלק השני בדוח תזרים המזומנים, והוא תוצאה של רווחי והפסדי השקעה.
 • תזרים מזומנים ממימון הוא החלק האחרון, המספק סקירה של מזומנים המשמשים מחוב והון עצמי.

כיצד עובדים דוחות תזרים מזומנים

כל חברה שמוכרת ומציעה את מניותיה לציבור חייבת להגיש דוחות כספיים ודוחות כספיים לרשות ניירות ערך (SEC) .1 שלושת הדוחות הכספיים העיקריים הם מאזן ודוח רווח והפסד. הצהרת תזרים המזומנים היא מסמך חשוב המסייע לפתיחת תובנות של בעלי עניין ברוח בכל העסקאות שעוברות חברה.

ישנם שני ענפי חשבונאות שונים – צבירה ומזומן. מרבית החברות הציבוריות משתמשות בחשבונאות צבירה, כלומר דוח רווח והפסד אינו זהה למצב המזומנים של החברה. אולם דוח תזרים המזומנים מתמקד בחשבונאות מזומנים.

חברות רווחיות עלולות להיכשל בניהול תזרים מזומנים הולם, ולכן הצהרת תזרים המזומנים היא כלי קריטי לחברות, אנליסטים ומשקיעים. דוח תזרים המזומנים מחולק לשלוש פעילויות עסקיות שונות: תפעול, השקעה ומימון.

בואו ניקח בחשבון חברה שמוכרת מוצר ומעבירה אשראי למכירה ללקוחה. למרות שהיא מכירה במכירה כהכנסות, החברה עשויה שלא לקבל מזומנים עד למועד מאוחר יותר. החברה מרוויחה רווח בדוח רווח והפסד ומשלמת עליו מס הכנסה, אך העסק עשוי להכניס פחות או יותר מזומנים מנתוני המכירות או ההכנסות.

על משקיעים ואנליסטים להשתמש בשיקול דעת טוב בעת הערכת שינויים בהון החוזר, מכיוון שחלק מהחברות עשויות לנסות להגביר את תזרים המזומנים לפני תקופות הדיווח.

תזרים מזומנים מפעולות

זהו החלק הראשון בדוח תזרים המזומנים מכסה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (CFO) וכולל עסקאות מכל הפעילות העסקית התפעולית. סעיף תזרימי המזומנים מפעילות מתחיל ברווח נקי, ואז מיישב את כל הפריטים שאינם קשורים לפריטים המזומנים הכרוכים בפעילות תפעולית. אז, במילים אחרות, מדובר ברווח הנקי של החברה, אך בגרסה מזומנת.

סעיף זה מדווח על תזרים מזומנים וזרמים הנובעים ישירות מהפעילות העסקית העיקרית של החברה. פעילויות אלה עשויות לכלול קנייה ומכירה של מלאי וציוד, לצד תשלום משכורתם לעובדיה. כל צורה אחרת של תשואות פנימיות ויוצאות כמו השקעות, חובות ודיבידנדים אינן כלולות.

חברות מסוגלות לייצר תזרים מזומנים חיובי מספיק לצמיחה תפעולית. אם לא ייווצר מספיק, ייתכן שיהיה עליהם להבטיח מימון לצמיחה חיצונית על מנת להתרחב.

לדוגמה, חשבונות חייבים הם חשבון שאינו קופסה. אם חשבונות חייבים עולים במהלך תקופה, המשמעות היא שהמכירות גדלות, אך לא התקבל מזומן בזמן המכירה. דוח תזרים המזומנים מנכה חובות מהרווח הנקי מכיוון שאינם מזומנים. תזרימי המזומנים מסעיף הפעילות יכולים לכלול גם חשבונות לתשלום, פחת, הפחתות ופריטים רבים ששולמו מראש שנרשמו כהכנסות או הוצאות, אך ללא תזרים מזומנים נלווה.

תזרים מזומנים מהשקעה

זהו החלק השני בדוח תזרים המזומנים המתייחס לתזרים המזומנים מהשקעה (CFI) והוא תוצאה של רווחי והפסדי השקעה. סעיף זה כולל גם מזומנים שהוצאו על רכוש, צמח וציוד. סעיף זה הוא המקום בו האנליסטים מחפשים למצוא שינויים בהוצאות ההון (capex).

כאשר capex עולה, זה בדרך כלל אומר שיש ירידה בתזרים המזומנים. אך זה לא תמיד דבר רע, מכיוון שזה עשוי להצביע על כך שחברה משקיעה בפעילותה העתידית. חברות בעלות שווי נכסים גבוה נוטות להיות אלו שצומחות.

אמנם תזרימי מזומנים חיוביים במסגרת סעיף זה יכולים להיחשב טובים, אך המשקיעים יעדיפו חברות המפיקות תזרים מזומנים מפעילות עסקית – ולא באמצעות פעילויות השקעה ומימון. חברות יכולות לייצר תזרים מזומנים בסעיף זה על ידי מכירת ציוד או רכוש.

תזרים מזומנים ממימון

תזרים מזומנים ממימון (CFF) הוא החלק האחרון בדוח תזרים המזומנים. החלק מספק סקירה של מזומנים המשמשים למימון עסקי. הוא מודד את תזרים המזומנים בין חברה לבעליה לנושיה, ומקורו בדרך כלל הוא מחוב או הון עצמי. נתונים אלה מדווחים בדרך כלל מדי שנה על דוח 10-K של חברה לבעלי המניות.

אנליסטים משתמשים בתזרים המזומנים מסעיף המימון כדי לקבוע כמה כסף החברה שילמה באמצעות דיבידנדים או רכישות חוזרות. זה גם שימושי לעזור לקבוע כיצד חברה מגייסת מזומנים לצמיחה תפעולית.

מזומנים שהושגו או הוחזרו ממאמצי גיוס הון, כגון הון עצמי או חוב, מופיעים כאן, כמו גם הלוואות שנלקחו או הוחזרו.

כאשר תזרים המזומנים מהמימון הוא מספר חיובי, זה אומר שיש יותר כסף לחברה מאשר לזרום החוצה. כאשר המספר שלילי, המשמעות היא שהחברה משלמת חובות או מבצעת תשלומי דיבידנד ו / או רכישות חוזרות.

רווח למניה - הגדרת EPS

מהו רווח למניה – EPS?

הרווח למניה (EPS) מחושב כרווח של חברה חלקי המניות המונפקות של חברה. המספר המתקבל משמש אינדיקטור לרווחיות החברה. מקובל שחברה מדווחת על ערך EPS המותאם להון המונפק המדולל. ככל שערך EPS של החברה גבוה יותר, כך הוא נחשב רווחי יותר.

נקודות מפתח

 • רווח למניה (EPS) הוא רווח נקי של החברה חלקי מספר המניות הרגילות שיש לה.
 • EPS מציין כמה כסף החברה מרוויחה עבור כל מניה, והוא מדד בשימוש נרחב להערכת שווי החברה.
 • רווח למניה גבוה יותר מעיד על ערך רב יותר מכיוון שמשקיעים ישלמו יותר עבור מניות החברה אם הם חושבים שלחברה יש רווחים גבוהים יותר ביחס למחיר המניה שלה.
 • ניתן להגיע למניות EPS במספר צורות, כגון אי הכללה של פריטים חריגים או פעולות שהופסקו, או על בסיס מדולל.

נוסחה וחישוב עבור EPS

ערך הרווח למניה מחושב כהכנסה נטו חלקי המניות הזמינות. חישוב מעודן יותר מתאים את המונה והמכנה למניות שיכולות להתווסף באמצעות אופציות, חוב להמרה או כתבי אופציה. מניין המשוואה רלוונטי יותר גם אם הוא מותאם להמשך הפעילות.

לצורך חישוב הרווח המקורי של החברה, מאזן ודוח רווח והפסד משמשים למציאת מספר המניות הרגילות, דיבידנדים ששולמו על מניות מועדפות (אם בכלל), והרווח הנקי. נכון יותר להשתמש במספר משוקלל ממוצע של מניות רגילות לאורך תקופת הדיווח מכיוון שמספר המניות יכול להשתנות לאורך זמן.

הבנת הרווח למניה

מדד הרווח למניה הוא אחד המשתנים החשובים ביותר בקביעת מחיר המניה. זהו גם מרכיב עיקרי המשמש לחישוב יחס הערכת המחיר לרווח (P / E), כאשר ה- E ב- P / E מתייחס ל- EPS. על ידי חלוקת מחיר המניה של החברה ברווחיה למניה, משקיע יכול לראות את שווי המניה במונחים של כמה השוק מוכן לשלם עבור כל דולר של רווח.

להשוואה של מדד המניות במונחים מוחלטים אולי אין משמעות רבה למשקיעים מכיוון שלבעלי המניות הרגילים אין גישה ישירה לרווחים. במקום זאת, המשקיעים ישוו בין EPS למחיר המניה של המניה כדי לקבוע את שווי הרווח וכיצד מרגישים המשקיעים לגבי הצמיחה העתידית.

רווחיות בסיסית לעומת מדוללת רווח מדולל

כמות המניות הבסיסי של חברה אינו לוקח בחשבון את כמות המניות המדוללת של החברה. כאשר מבנה ההון של החברה כולל ניירות ערך כמו אופציות למניות, כתבי אופציה, יחידות מניות מוגבלות, השקעות אלה – אם ימומשו – עשויות להגדיל את מספר המניות הכולל של חברה.

כדי להמחיש טוב יותר את ההשפעות של ניירות ערך נוספים על הרווחים למניה, חברות מדווחות גם על הרווח המדולל, שמניח כי כל המניות שיכולות להיות מומרות למניות הכן הומרו.

לעיתים נדרשת התאמה למונה בעת חישוב EPS מדולל לחלוטין. לדוגמא, לפעמים מלווה יספק הלוואה המאפשרת לו להמיר את החוב למניות בתנאים מסוימים. המניות שייווצרו על ידי החוב להמרה צריכות להיכלל במכנה של חישוב הרווח המדולל, אך אם זה היה קורה, החברה לא הייתה משלמת ריבית על החוב. במקרה זה, החברה או האנליסט יוסיפו את הריבית ששולמה על חוב להמרה בחזרה למניין חישוב ה- EPS כך שהתוצאה לא תהיה מעוותת.

מהו רווח לפני ריבית ומיסים (EBIT)?

רווח לפני ריבית ומסים (EBIT) הוא אינדיקטור לרווחיות החברה. ניתן לחשב EBIT כהכנסה בניכוי הוצאות ללא מס וריבית. EBIT מכונה גם רווח תפעולי, רווח תפעולי ורווח לפני ריבית ומסים.

נקודות מפתח

 • EBIT (רווח לפני ריבית ומסים) הוא רווח נקי של חברה לפני הוצאות מס הכנסה ומנוכים הוצאות ריבית.
 • ה- EBIT משמש לניתוח ביצועי הליבה של החברה מבלי שעלויות מבנה ההון והוצאות המס השפיעו על הרווח.
 • EBIT ידוע גם כהכנסות תפעוליות מכיוון ששניהם אינם כוללים הוצאות ריבית ומסים בחישובים שלהם. עם זאת, ישנם מקרים בהם הרווח התפעולי יכול להיות שונה מ- EBIT.

EBIT לעומת EBITDA

EBIT הוא רווח תפעולי של חברה ללא הוצאות ריבית ומסים. עם זאת, EBITDA או (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) לוקח את ה EBIT ומפחית את הוצאות הפחת וההפחתות בחישוב הרווחיות. בדומה ל- EBIT, גם ה- EBITDA אינו כולל מיסים והוצאות ריבית על חוב. אבל יש הבדלים בין EBIT ו- EBITDA.

עבור חברות עם כמות נכסית קבועה משמעותית, הן יכולות להפחית את הוצאות רכישת אותם נכסים לאורך חיי השימוש שלהם. במילים אחרות, פחת מאפשר לחברה לפרוס את עלות הנכס לאורך שנים רבות או את חיי הנכס. פחת חוסך חברה מלרשום את עלות הנכס בשנה בה נרכש הנכס. כתוצאה מכך, הוצאות פחת מצמצמות את הרווחיות.

עבור חברות עם סכום נכסי קבוע משמעותי, הוצאות פחת יכולות להשפיע על הרווח הנקי או על השורה התחתונה. EBITDA מודד את רווחי החברה על ידי הסרת פחת. כתוצאה מכך, ה- EBITDA עוזר לרווחיות הביצועים התפעוליים של החברה. ל- EBIT ו- EBITDA יש יתרונות ושימושים בניתוח פיננסי.

מהו רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות – EBITDA?

EBITDA, או רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות, הם מדד לביצועים הכספיים הכוללים של החברה ומשמשים כאלטרנטיבה לרווח הנקי בנסיבות מסוימות. לעומת זאת, ה- EBITDA יכול להטעות מכיוון שהוא מסיר את עלות השקעות ההון כמו רכוש, מפעל וציוד.

מדד זה אינו כולל גם הוצאות הקשורות לחובות על ידי הוספת חזרה להוצאות ריבית ומסים לרווחים. עם זאת, זהו מדד מדויק יותר של ביצועי התאגיד מכיוון שהוא מסוגל להציג רווחים לפני השפעת הניכויים החשבונאיים והפיננסיים.

במילים פשוטות, EBITDA הוא מדד לרווחיות. אמנם אין דרישה חוקית לחברות לחשוף את ה- EBITDA שלהן, אך על פי כללי החשבונאות המקובלים בארה”ב (GAAP), ניתן לעבד ולדווח באמצעות המידע שנמצא בדוחות הכספיים של החברה.

נתוני הרווח, המס והריבית נמצאים בדוח רווח והפסד, בעוד שנתוני הפחת וההפחתות נמצאים בדרך כלל בביאורים לרווח התפעולי או בדוח תזרים המזומנים. קיצור הדרך המקובל לחישוב EBITDA הוא להתחיל ברווח התפעולי, הנקרא גם רווח לפני ריבית ומס (EBIT) ואז להוסיף חזרה פחת והפחתות.

EBIT לעומת EBITDA

EBIT הוא רווח תפעולי של חברה ללא הוצאות ריבית ומסים. עם זאת, EBITDA או (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) לוקח את ה EBIT ומפחית את הוצאות הפחת וההפחתות בחישוב הרווחיות. בדומה ל- EBIT, גם ה- EBITDA אינו כולל מיסים והוצאות ריבית על חוב. אבל יש הבדלים בין EBIT ו- EBITDA.

עבור חברות עם כמות נכסית קבועה משמעותית, הן יכולות להפחית את הוצאות רכישת אותם נכסים לאורך חיי השימוש שלהם. במילים אחרות, פחת מאפשר לחברה לפרוס את עלות הנכס לאורך שנים רבות או את חיי הנכס. פחת חוסך חברה מלרשום את עלות הנכס בשנה בה נרכש הנכס. כתוצאה מכך, הוצאות פחת מצמצמות את הרווחיות.

עבור חברות עם סכום נכסי קבוע משמעותי, הוצאות פחת יכולות להשפיע על הרווח הנקי או על השורה התחתונה. EBITDA מודד את רווחי החברה על ידי הסרת פחת. כתוצאה מכך, ה- EBITDA עוזר לרווחיות הביצועים התפעוליים של החברה. ל- EBIT ו- EBITDA יש יתרונות ושימושים בניתוח פיננסי.

תפקיד אנליסט

מהו אנליסט מחקר?

אנליסט מחקר הוא איש מקצוע שמכין דוחות חקירה על ניירות ערך. שמות אחרים לתפקיד זה כוללים אנליסט ניירות ערך, אנליסט השקעות, אנליסט אקוויטי, אנליסט דירוג או פשוט “אנליסט”.

העבודה שמבצע אנליסט המחקר היא במאמץ לברר, לבחון, למצוא או לתקן עובדות, עקרונות ותיאוריות לשימוש פנימי על ידי מוסד פיננסי או לקוח פיננסי חיצוני. הדו”ח שמכין אנליסט כרוך בבדיקת רשומות ציבוריות של ניירות ערך של חברות או תעשיות, ולעתים קרובות מסתיים בהמלצת “קנייה”, “מכירה” או “החזקה”.

נקודות מפתח

 • אנליסט מחקר הוא איש מקצוע שמכין דוחות חקירה על ניירות ערך או נכסים לשימוש ביתי או לקוח.
 • הדו”ח שמכין אנליסט כרוך בבחינת רשומות ציבוריות של ניירות ערך של חברות או תעשיות, ולעתים קרובות מסתיים בהמלצת “קנייה”, “מכירה” או “החזקה”.

היסודות של להיות אנליסט מחקר

אנליסטים מחולקים בדרך כלל לשתי קבוצות: אנליסטים “צד קנייה” ו”צד מכירה”. אנליסט מחקר בצד רכישה מועסק בדרך כלל על ידי חברת ניהול נכסים וממליץ על ניירות ערך להשקעה למנהלי הכספים של הקרן המעסיקה אותם. המחקר של אנליסט בצד מכירה (חברת השקעות) נוטה להימכר לצד הרכישה. מחקר בצד המכירה ניתן גם ללקוחות בחינם בתמורה, למשל בניסיון לזכות בעסקים. ניתן להשתמש במחקר כזה לקידום חברות.

אנליסט בצד הרכישה עובד בדרך כלל עבור משקיעים מוסדיים כמו קרנות גידור, קרנות פנסיה או קרנות נאמנות. אנליסטים של המחקר בצד הקנייה נחשבים לרוב למקצועיים, אקדמיים ומכובדים יותר בהשוואה לצד המוכר. עבודות מחקר בצד המכירה משוות לעיתים קרובות לשיווק ולעתים משלמות משכורות גבוהות יותר.

אנליסטים מהצד הקונה יקבעו כיצד נראית השקעה מבטיחה וכמה היא חופפת לאסטרטגיית ההשקעה של הקרן. אנליסטים מצד המכירה הם אלה שמוציאים המלצות על “קנייה חזקה”, “ביצועים טובים יותר”, “ניטרלי” או “מכירה”.

אנליסטים של מחקר יכולים לעבוד במגוון חברות, כמו בחברות ניהול נכסים, בנקים להשקעה, חברות ביטוח, קרנות גידור, קרנות פנסיה, תיווך או כל עסק שצריך לרסק נתונים כדי לאתר מגמות או להחליט על הערכת שווי, לבצע השקעה. החלטה, או לחזות את התחזית של חברה או נכס.

אנליסט פיננסי לעומת אנליסט מחקר

חלק מהאנליסטים הפיננסיים הם למעשה רק חוקרים שאוספים ומארגנים נתוני שוק, בעוד שאחרים מרכיבים הצעות ספציפיות להשקעות בניירות ערך עם לקוחות מוסדיים גדולים. באופן דומה, חלק מאנליסטי המחקר הם מומחים מהוללים בתחום השיווק, בעוד שאחרים מיישמים תובנות סוציו-אקונומיות או פוליטיות וכנראה שהם מסווגים טוב יותר כיועצי ניהול.

אפשר לצמצם את ההבדלים בין אנליסטים של מחקר לאנליסטים פיננסיים. באופן כללי, אנליסטים פיננסיים מתמקדים בניתוח השקעות וביצועי שוק. הם מסתמכים על הבנה בסיסית של הערכת שווי עסקית ועקרונות כלכליים כדי ליצור דוחות ולהמליץ; הם המומחים מאחורי הקלעים. אנליסטים של מחקר ממלאים תפקיד פחות מרשים מאשר אנליסטים פיננסיים. במקום להסתכל בעדשות העקרונות הכלכליים הרחבים, הם מתמקדים יותר במודלים מתמטיים כדי לייצר תשובות אובייקטיביות על נתונים היסטוריים.

אנליסטים פיננסיים אוספים ומנתחים נתונים אך תמיד בהקשר של הבנה קודמת כיצד השווקים צריכים לתפקד. חשיבתם מערכתית ובמיוחד ברמות בכירות יותר סובייקטיבית. אנליסטים של מחקר נוטים להיות ממוקדים בפעולות. תן לאנליסט מחקר סדרת תשומות, והוא יכול לחשב את הדרך היעילה ביותר למקסם תפוקה. אם אנליסט המחקר עובד בעסקי ניירות ערך, סביר להניח שהמלצות יתקבלו על סמך כמה קריטריונים קבועים מראש.

מהי סימולציה של מונטה קרלו?

מהי סימולציה של מונטה קרלו?

הדמיות מונטה קרלו משמשות למודל ההסתברות לתוצאות שונות בתהליך שלא ניתן לחזות אותו בקלות בגלל התערבות של משתנים אקראיים. זוהי טכניקה המשמשת להבנת ההשפעה של סיכון ואי ודאות במודלים של חיזוי.

ניתן להשתמש בסימולציה של מונטה קרלו כדי להתמודד עם מגוון בעיות כמעט בכל תחומים כמו פיננסים, הנדסה, שרשרת אספקה ומדע. זה מכונה גם סימולציה של הסתברות מרובה.

נקודות מפתח

 • הדמיית מונטה קרלו היא מודל המשמש לחיזוי ההסתברות לתוצאות שונות כאשר קיימת התערבות של משתנים אקראיים.
 • הדמיות מונטה קרלו עוזרות להסביר את ההשפעה של סיכון ואי ודאות במודלים של חיזוי וחיזוי.
 • מגוון תחומים משתמשים בסימולציות של מונטה קרלו, כולל פיננסים, הנדסה, שרשרת אספקה ומדע.
 • הבסיס של הדמיית מונטה קרלו כולל הקצאת ערכים מרובים למשתנה לא בטוח כדי להשיג תוצאות מרובות ואז לממוצע התוצאות לקבלת אומדן.
 • הדמיות מונטה קרלו מניחות שווקים יעילים לחלוטין.

הבנת סימולציה של מונטה קרלו

כאשר אנו מתמודדים עם אי ודאות משמעותית בתהליך תחזית או הערכה, במקום להחליף את המשתנה הלא בטוח במספר ממוצע יחיד, סימולציה של מונטה קרלו עשויה להתגלות כפתרון טוב יותר על ידי שימוש בערכים מרובים.

מאחר שעסקים ופיננסים מושפעים על ידי משתנים אקראיים, להדמיות של מונטה קרלו יש מגוון עצום של יישומים פוטנציאליים בתחומים אלה. הם משמשים כדי לאמוד את ההסתברות לחריגת עלויות בפרויקטים גדולים ואת הסבירות שמחיר נכס ינוע בצורה מסוימת.

הטלקום משתמש בהן כדי להעריך את ביצועי הרשת בתרחישים שונים, ועוזר להם לבצע אופטימיזציה של הרשת. אנליסטים משתמשים בהם כדי להעריך את הסיכון שישות תחדל כברירת מחדל ולנתח נגזרים כמו אופציות.

להדמיות של מונטה קרלו יש אינספור יישומים מחוץ לעסקים ולפיננסים, כגון בתחום המטאורולוגיה, האסטרונומיה ופיזיקת החלקיקים.

היסטוריית סימולציה של מונטה קרלו

סימולציות של מונטה קרלו נקראות על שם יעד ההימורים הפופולרי במונקו, מכיוון שתוצאות מקריות ותוצאות אקראיות הן מרכזיות בטכניקת מונטה קרלו, ממש כמו במשחקים כמו רולטה, קוביות ומכונות מזל.

הטכניקה פותחה לראשונה על ידי סטניסלב אולאם, מתמטיקאי שעבד על פרויקט מנהטן. לאחר המלחמה, בזמן שהתאושש מניתוחי מוח, אולאם שיחק אינספור משחקי סוליטר(משחק יחידי). הוא התחיל להתעניין לתכנן את התוצאות של כל אחד מהמשחקים הללו על מנת לקבוע את ההסתברות לזכייה. לאחר ששיתף את ג’ון פון נוימן ברעיון שלו, שיתפו השניים פעולה בפיתוח הדמיית מונטה קרלו.

שיטת סימולציה של מונטה קרלו

הבסיס של הדמיית מונטה קרלו הוא שלא ניתן לקבוע את ההסתברות לתוצאות משתנות בגלל הפרעה משתנה אקראית. לכן, הדמיית מונטה קרלו מתמקדת בחזרה מתמדת של דגימות אקראיות כדי להשיג תוצאות מסוימות.

סימולציה של מונטה קרלו לוקחת את המשתנה שיש לו חוסר וודאות ומקצה לו ערך אקראי. לאחר מכן המודל מופעל ותוצאה מסופקת. תהליך זה חוזר על עצמו שוב ושוב תוך הקצאת המשתנה המדובר עם ערכים רבים ושונים. לאחר השלמת הסימולציה, ממוצעות התוצאות בממוצע יחד כדי לספק אומדן.

תיאור הקורס

למדו מושגים עיקריים של ניתוח דוחות כספיים מרמת בסיס לרמה מומחית באמצעות קורס מעשי עם Excel.

למדו ניתוח דוחות כספיים באמצעות קורס מעשי עם Microsoft Excel® תוך שימוש בנתונים אמתיים של חברות הנסחרות בבורסה. תלמדו לבדוק נתונים עיקריים של ביצועי חברות, מרמה בסיסית ועד מומחיות שיכולים לעזור לכם להשיג יכולת השקעה טובה יותר, לפתח קריירה אקדמית, ליישם את הידע שלכם בעבודה או לבצע את המחקר כמשקיעים מקצוענים. כל זאת תוך חקירת חוכמתם של זוכי פרס נובל והמתרגלים הטובים ביותר בתחום.

הפוך למומחה לניתוח יסודי במניות בקורס מעשי זה עם Excel

הבן את הדוחות הכספיים העיקריים כגון מאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים.
פרש יחסים פיננסיים לניתוח פעילויות תפעוליות, פעילויות השקעה, נזילות, כושר פירעון ורווחיות.
הבן את יחסי הערכת ההשקעה בכדי להעריך את הגודל היחסי של מחיר המניה או שווי הארגון לדוחות כספיים מרכזיים ותשואות מקבילות.
הערכת עלות הון באמצעות מודל תמחור נכסי הון (CAPM), מודל שלושה גורמים Fama-French או מודל תיאוריית תמחור ארביטראז ‘(APT) ועלות הון באמצעות מודל עלות ממוצע משוקלל (WACC).
העריך רווח כלכלי באמצעות מודל ערך מוסף כלכלי (EVA®) ומודל ערך מוסף שוק שנצפה (MVA).
מחיר מניות תאורטי משוער באמצעות מודלים מוזלים של תזרים מזומנים (DCF) כגון מודל דיבידנדים מוזל (DDM), תזרים מזומנים חופשי מהוון למודל הון (DFCFE) ותזרים מזומנים חופשי מהוון למודל המשרד (DFCFF).
העריך את מחירי האופציות באמצעות דגם Black ו- Scholes, דגם עץ בינומי חד-שלבי, דגם עץ בינומי דו-שלבי ושיטת סימולציה של מונטה קרלו (MCS).

ללמוד לסחור נכון

מבחר פוסטים

Callout

המרכז הישראלי ללימודי שוק ההון

הצטרפו לקהילה שלנו עם למעלה מ- 2000+ סטודנטים פעילים

ללמוד עכשיו